Weißer Gürtel / Shiro Obi (kein Kyu)

Techniken Kihon (Grundlagen) Tachikata Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi), Uchihachiji Dachi, Sanchin Dachi, Moroashi Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi Dachi Tsuki (Schläge) Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi ... More

Oranger Gürtel / Orenji Obi (10. & 9. Kyu)

Technicken Kihon (Grundlagen) (Grundelegede Technicken vom Weißen Gürtel und die Folgenden) Tachikata (Haltungen) Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi Ido (Bewegungsgrundlagen) Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): Vorwärt und Rückwärt Bewegung, Wendung z.B.: Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke Wiederholungen der gleichen ... More

Blauer Gürtel / Ao Obi (8. & 7. Kyu)

Techniken Kihon (Grundlagen) Tachikata (Haltungen) Kakeashi Dachi Tsuki (Schläge) Tettsui, Nukite, Shotei Uke (Blocks) Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke Kokyu Ho (Atemtechnik) Ibuki Ido (Bewegungsgrundlagen) Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki Sanchin Dachi: Vorwärt und Rückw... More

Gelber Gürtel / Lerō Obi (6. & 5. Kyu)

Techniken Kihon (Grundlagen) Tsuki (Schläge) Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki Uke (Blocks) Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke Ido (Bewegungsgrundlagen) Kaiten Ido (Drehung) z.B.: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui Dako Ido (45 Grad Winkel) z.B.: 45 Grad Kiba Dachi + Gedan Barai Kata Pinan Sono San & Yon, ... More

Grüner Gürtel / Midori Obi (4. & 3. Kyu)

Technicken Ido (Bewegungsgrundlagen) Grundschritte in Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari) Kata Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura & Ni Ura & San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi Kondition Flexibilität Der Oberkörper erreicht von der Sitzposition mit gespreizten Beine den ... More

Brauner Gürtel / Chairo Obi (2. & 1. Kyu)

Techniken Ido (Bewegungsgrundlagen) Kumite No Kamae Schrittarbeit bei Bewegung in verschiedenen Winkeln Kata Pinan Sono Ichi - Go ‘Ura’, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni Kondition Flexibilität Der Oberkörper erreicht von der Sitzposition mit gespreizten Bein den Boden. Liegestütze 60 Knieb... More